Om renovering

Den 1 januari i år (2023) infördes tydligare regler kring vad som gäller vid renovering av en bostadsrätt. I kort innebär det att man ska söka tillstånd hos föreningens styrelse vid renoveringar som innebär förändringar av en lägenhet samt att en ny förverkandegrund tillkommit.

Du kan hitta förändringarna i Bostadsrättslag (1991:164). Se längst ner under rubriken ”2022:1026” för de specifika lagändringarna samt läs under 7 kapitlen, § 7 samt § 9  för de nya lagändringar avseende renoveringar samt  förverkansgrund.

Om man som medlem inte sedan tidigare är insatt i dessa förändringar och den nya förverkansgrunden behöver man läsa all text för att förstå sina skyldigheter och ansvar.

Ansökningsblankett

Är du redan insatt och behöver söka tillstånd för en renovering ber vi dig ladda ner vår ansökningsblankett. Blanketten ska efter ifyllnad skickas till vår förvaltare, som även tar emot eventuella frågor.

Golvbrunnsbyte – möjlighet till ekonomisk ersättning

Vid golvbrunnsbyte gäller att man använder sig av certifierade våtrumsföretag (se mer information i ansökningsblanketten vid renoveringar) och för att föreningen skall ersätta enligt nedan behöver ni även läsa våra rutiner för ansökan om ersättning för byte av golvbrunn. Enligt tidigare taget stämmobeslut står föreningen för byte av golvbrunn. Vill man själv utföra byte av golvbrunn kan man ansöka om ersättning från föreningen. Ersättning ligger på upp till 5 000 kr. Det innebär att föreningen inte kan betala ut mer än vad själva golvbrunnsbytet kostat (det som står specificerat på fakturan) och inte mer än upp till 5 000 kr. Ansökan om ersättning skall komma in till oss senast sex månader efter utfört arbete annars har föreningen inte någon möjlighet att betala ut ersättningen.

Bakgrund

Med anledning av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt” stärktes det rättsliga skyddet för den som köper eller redan äger en bostadsrätt den 1 januari 2023. 

I sig gäller lagändringen förutom de nya kraven vid renovering även en ny förverkandegrunden för en bostadsrätt, ändringar avseende upplåtelseavtal, årsredovisningar, mäklarens objektsbeskrivningar samt medlemmarnas rösträtt. Föreningens stadgar kommer justeras till viss del, men vår tidigare ansvarsfördelning gäller fortfarande som tidigare. Det nya är kravet på att söka om tillstånd för renovering.

Vi vill även poängtera att när det gäller medlemmarnas rösträtt är våra stadgar giltiga då dessa redan följer den lagändring som gjort.

Det har även tillkommit ytterligare en lagändring, som träder i kraft den 1 januari 2024, avseende den ekonomiska planen och intygsgivare men denna lagändring gäller endast för nybildade bostadsrättsföreningar samt vid nyproduktion av bostadsrätter.

Bakgrund avseende renovering

Tidigare hade man som bostadsrättsinnehavare relativt fria händer att utföra vissa förändringar av lägenheten utan att för den sakens skulle behöva söka om tillstånd hos föreningen. Dock har de senaste åren visat att bostadsrättshavare gärna ändrar på själva planlösningen i en lägenhet, dvs skapar ett nytt rum eller flyttar ett kök.

Det har i vissa fall gett negativt inverkan på själva fastigheten – som föreningen har ansvar för – då ändringen t ex kan påverka ventilationsflödet och därmed även påverka andra delar av fastigheten inklusive ens grannar. Det har oftast lett till att det ibland blivit en onödigt tvistfråga mellan medlem och förening.

För att göra det enklare för både medlem och föreningen infördes därför tydligare regler kring att man ska söka tillstånd hos föreningens styrelse vid denna form av förändring. Det innebär även att de nya reglerna även förtydligat ansvarsförhållande mellan medlem och föreningen också. Även om en medlem precis som tidigare har ansvar för det som finns innanför lägenhetens vägar så har det alltså blivit tydligare att en medlem inte kan göra vad den än önskar utan tillstånd.

Ny förverkansgrund införd

De nya reglerna innebär även att en ny förverkandegrund införs. (Med förverkande menas väldigt enkelt förklarat att man blir uppsagd som medlem och därmed måste sälja sin lägenhet.) Från och med den 1 januari 2023 finns en möjlighet att förverka bostadsrätten om man som bostadsrättsinnehavare utför olovliga åtgärder i lägenheten vilka inte kan sägas vara ringa om man:

  1. inte vidtar rättelse efter uppmaning eller
  2. inte får tillstånd av hyresnämnden efter en ansökan.

Från och med den 1 januari 2023 kan därmed hyresnämnden ge tillstånd för en renoveringsåtgärd i en lägenhet även om styrelsen nekat en sådan. Tidigare behövde denna form av ärende drivas i domstol men för att förenkla hanteringen och därmed även kostnaderna har detta arbeta därmed tagits över av hyresnämnden (7 kap, 9 §, Bostadsrättslag (1991:614)).

Vad man måste söka tillstånd för

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar nedanstående. (7 kap, 7 §, Bostadsrättslag (1991:614)). Vi hänvisar även till vår ansökningsblankett där det på ett överskådligt sätt går att hitta vad man ska söka tillstånd för med förklaringar på vad som krävs vid ansökan.

  1. ingrepp i en bärande konstruktion
  2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  3. installation eller ändring av anordning för ventilation
  4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
  5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten

Vad man inte behöver söka tillstånd för

I stort behöver man inte söka tillstånd för enklare renovering, såsom målning, tapetsering samt omläggning av golv. En köksrenoveringen där man inte påverkar några ledningar utan håller sig till den planritning som finns kräver inget tillstånd.

Är man osäker är det alltid bättre att söka om tillstånd eller kontakta vår förvaltare för att höra kring vad som gäller. Läs även vår ansökningsblankett då den kan ge tips på hur man ska tänka kring en renovering.